ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷರಂಗಳ

"ಸುಪ್ತದೀಪ್ತಿ"ಯ ಕಿಟಕಿ->->->

Tuesday, 20 May, 2008

ಚಂದಮಾಮ

Thursday, August 16, 2007

ಚಂದಮಾಮ ಬಂದ, ಆಗಸದಿ ಕಂದ
"ಆಡುವೆಯಾ ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ" ಅಂದ
ಚಂದಮಾಮ ಬಂದ, ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಕಂದ.

ನಾನೂ ಬರುವೆನು ಜೋಡಿ, ಅಂದಳು ಒಬ್ಬ ಚುಕ್ಕಿ
ನನ್ನನು ಮರೆಯಬೇಡಿ, ಅಂದಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬಾಕಿ
ಕಣ್ಣೇ ಮುಚ್ಚೇ ಆಡಲು ಓಡಿದರೆಲ್ಲ
ಮೋಡಗಳೆಡೆಯಲ್ಲಿಹರು, ನಮಗೆ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ --೧

ಚಿಣ್ಣಿದಾಂಡು ಆಟಕೆ ಗುಂಪುಗೂಡಿದರೆಲ್ಲ
ಚಿಣ್ಣಿಯ ಚಿಮ್ಮಿ ಹೊಡೆಯೆ ಹಾರಿಹೋಯಿತಲ್ಲ
ಲಗೋರಿಯ ಆಡಲು ಚೆಂಡು ಬೇಕೆಂದರು
ದುಂಡನೆಯ ಚಂದಿರ ಚೆಂಡಾಗಲೊಲ್ಲ --೨

ಮರಕೋತಿಯಾಟಕ್ಕೆ ಮರ ಬೇಕಲ್ಲ
ಕುಂಟೆಬಿಲ್ಲೆ ನೆಗೆಯಲು ಚುಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಬರಲ್ಲ
ಕಂದ ನೀನೆ ಈ ಮನೆಯ ರವಿ ಶಶಿ ತಾರೆ
ಬಾನಿನ ಚುಕ್ಕಿ-ಚಂದ್ರ ನಿನಗೆ ಸಮನಲ್ಲ --೩
(ವರುಷದ ಕೂಸಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ೧೯೯೫ರಲ್ಲಿ ಬರೆದದ್ದು)
ಅಕ್ಷರ: ಸುಪ್ತದೀಪ್ತಿ suptadeepti ಕಾಲ: 9:25 PM
Labels:

0 ಪತ್ರೋತ್ತರ:

No comments: