ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷರಂಗಳ

"ಸುಪ್ತದೀಪ್ತಿ"ಯ ಕಿಟಕಿ->->->

Monday, 8 December, 2008

ಮಿಂಚುಹುಳ

ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ
ಸುತ್ತ ಕತ್ತಲ ನಡುವೆ
ಎಲ್ಲೋ ಹೇಗೋ
ಆ ಹುಳ ಮಿಸುಕಾಡಿ
ಕುಟುಕು ಬೆಳಕು ನೀಡಿ
ಹಾಗೇ ತಣ್ಣಗಾಗುವಾಗ
ಮತ್ತೆ ಕಾರ ಬೆಳದಿಂಗಳ
ನೆನಪು ಕಾಡುತ್ತದೆ

ಒಳ ಹೊರಗನೆಲ್ಲ
ತಣ್ಣನೆಯ ಸೋನೆ ಮಳೆ
ತೋಯಿಸಿದ್ದು
ಹಗಲಲ್ಲಿ ಕಾಣದಾದಾಗ
ಕನಸಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರನನು
ರಾಹು ಕಾಡುತ್ತದೆ

(೦೫-ನವೆಂಬರ್-೨೦೦೮)