ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷರಂಗಳ

"ಸುಪ್ತದೀಪ್ತಿ"ಯ ಕಿಟಕಿ->->->

Friday, 15 January, 2010

ನನ್ನೊಳಗಿನ ಪರ್ಯಾಯ

ನನ್ನ ಪರ್ಯಾಯವದು ನನ್ನೊಳಗೆಯೇ ಕೂತು
ಏನೇನೋ ಮಸಲತ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ
ಹಾಗಲ್ಲ, ಹೀಗೆಂದು ತಿಳಿಹೇಳುವುದ ಬಿಟ್ಟು
ಬೆದರಿಕೆಯ ಆಟಗಳ ಹೂಡುತ್ತಿದೆ

ಇಳಿಯುವುದ ತಿಳಿಯದದು, ಏರುತೇರುತ್ತಲೇ
ಅ-ನಿಯತ ದಾರಿಯಲಿ ನೂಕಿ ನೂಕಿ
"ಏರಿದವ ಚಿಕ್ಕವನು ಇರಬೇಕು" ಎನ್ನದೆ
ತೋರುವುದು ಕೊಬ್ಬು ಮದ ಬೆಡಗು ಶೋಕಿ

ಅಂಜಿಕೆಯ ಮೂಲವದು ಸ್ವಾರ್ಥದ ಹುತ್ತವು
ಸುಳಿವ ಹೆಡೆ ನೆವದಲ್ಲಿ ಭಂಡ ಧೈರ್ಯ
ಕಾರ್ಯಕಾರಣಕೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯ ತಳಕಟ್ಟು
ಅಳಿಸಿದರೆ ತಿಳಿಯುವುದು ನಿಜದ ಶೌರ್ಯ

ಗೂಢವಾಗಿರುತಿದ್ದ ಒಳಮನದ ಪದರಗಳ
ಪರ್ಯಾಯ ನೆಲೆಗಳನು ಅರಿವ ಕಲೆಯು
ಸಂಮೋಹನದ ಹಾದಿ ಅರಿವನರಳಿಸಿದಾಗ
ಬಾನಿನಗಲದ ಆಚೆ ಮಿತಿಯ ನೆಲೆಯು
(೨೩-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-೨೦೦೯)
(ಒಂದು ಸಮ್ಮೋಹನ ತರಗತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಸಮ್ಮೋಹನ ಪ್ರಯೋಗದ ಬಳಿಕ ಹೊಳೆದದ್ದು)