ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷರಂಗಳ

"ಸುಪ್ತದೀಪ್ತಿ"ಯ ಕಿಟಕಿ->->->

Saturday, 9 January, 2010

ಬದುಕು

ಜೆಟ್ ಸಾಗಿದ ಹಾದಿ
ಬೆಳ್ಳಿ ರೇಖೆ, ರಾಜ ಬೀದಿ
ಸದ್ದು ಗದ್ದಲವಿಲ್ಲ
ಕ್ಷಣಗಳ ಬಿಳಿ ಮೋಡ
ನೆನಪುಗಳ ಚೂರು ಪಾರು
ಪರದೆಯೊಳಗೆ ತೆರೆದ ಬಾನು
ಕಾಣದ ಅರಿಯದ ವಿಶಾಲ
ಗಾಳಿ ತೂರಿ ಹಾರಿದಾಗ
ತಣ್ಣನೆ ಬರೀ ನೀಲ
ನೆಪಗಳ ಚೀಲ

ನಾನು ಸಾಗಿದ ಹಾದಿ
ಕಲ್ಲು, ಮುಳ್ಳು, ಹೂವು, ಹಣ್ಣು
ಸದ್ದಿಗೇ ಬಿಡುವಿಲ್ಲ
ಒಂದೆರಡು ಬೆಳ್ಳಿಗೆರೆ
ಹಿನ್ನೋಟಗಳು, ಕನವರಿಕೆ
ಕಂಡಷ್ಟೇ ಸತ್ಯದ ಅರಿವು
ರೆಕ್ಕೆ ತೆರೆದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ
ರಚ್ಚೆ ಹಿಡಿದು ಸುರಿದದ್ದು
ಸರಿದಾಗ ಕಂಡದ್ದು
ನೀಲಬಿಂಬ ನಿಚ್ಚಳ
(೦೩-ಎಪ್ರಿಲ್-೨೦೦೭)