ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷರಂಗಳ

"ಸುಪ್ತದೀಪ್ತಿ"ಯ ಕಿಟಕಿ->->->

Tuesday, 20 May, 2008

ತುಳು ಕಬಿತೆಲು (ತುಳು ಕವಿತೆಗಳು)

Monday, July 2, 2007

೦೧. ಪರಸೊತ್ತು

ಕಬಿತೆ ಎನ ಮಗಲ್-
ಪುಟ್ಟಿನ ಪೊರ್ತೇ ಪರಸೊತ್ತು;
ಸಂಪಾದಕೆರೆ ಕೈಕ್ ಕೊರ್ನಗ
ತಿಕ್ಕುನ ಮಾನಾದಿಗೆ- ಏರೆಗ್ ಗೊತ್ತು!

(ಪರರ ಸ್ವತ್ತು-- ಕವಿತೆ ನನ್ನ ಮಗಳು, ಹುಟ್ಟಿದ ಹೊತ್ತೇ ಪರರ ಸ್ವತ್ತು. ಸಂಪಾದಕರ ಕೈಗೆ ಕೊಡುವಾಗ, ಸಿಗುವ ಮರ್ಯಾದೆ ಯಾರಿಗ್ಗೊತ್ತು?)
(೨೬-ಜನವರಿ-೨೦೦೪)

೦೨. ಇಲ್ಲದಾಲ್

ಕನ್ನಡಿ ಇನಿ ಮಸ್ಕ್‍ದ್‍ಂಡ್,
ಮೋನೆ ಒಚ್ಚುನಾಲ್ ಇಜ್ಜೊಲು;
ಕೈ-ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಕುಸ್ಕ್‍ದ್‍ಂಡ್,
ಮೋಕೆ ತಿಕ್ಕುನಾಲ್ ಇಜ್ಜೊಲು.

(ಮನೆಯಾಕೆ-- ಕನ್ನಡಿ ಇಂದು ಮಸುಕಿದೆ, ಮುಖ ಒರಸುವವಳು ಮನೆಯೊಳಿಲ್ಲ; ಕೈ-ಕತ್ತು ಉಳುಕಿದೆ, ಪ್ರೀತಿ ಉಜ್ಜುವವಳು ಮನೆಯೊಳಿಲ್ಲ.)
(೨೭-ಜನವರಿ-೨೦೦೪)

೦೩. ಮೂಂಕ್‍ದ ಬಂಗಾರ್

ಮೂಂಕ್'ಗ್ ಬಂಗಾರ್ ದೀವೆರೆ ಪೋದು
ಮೂಂಕೇ ಬಂಗಾರಾಂಡ್;
ಪೊರ್ಲ್'ಗ್ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋದು
ಪೊರ್ಲೇ ಪೊಂಗಾರಾಂಡ್.

(ಮೂಗಿಗೆ ಬಂಗಾರ-- ಮೂಗಿಗೆ ನತ್ತು ಇಡಲು ಹೋಗಿ, ಮೂಗೇ "ಬಂಗಾರ"ವಾಯ್ತು; ಅಂದಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ, ಅಂದವೇ ಕುಲಗೆಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು .)
(ನೈಜ ಘಟನೆ)
(ಮೇ-೨೦೦೦)

೦೪. ಕಾಲ ಕಾರ್ನಿಕ

ಇನಿತ ಕಾಲದ ಪೊಣ್ಣು, ಶಕುಂತಲೆ,
ಬುಡ್ದ್ ಪೋತೊಲ್ ಮೋಕೆನ್, ಮೇನಕೆ;
ದುಷ್ಯಂತೆ ಕೊರ್ನಗ ಒಲ್ಮೆದ ಉಂಗಿಲ-
ಬದಲಿ ಪಂಡೊಲು- "ಈಯೆ ಆಶ್ರಮೊಗ್ ಬಲ"!

(ಕಾಲ ಮಹಿಮೆ-- ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ಹೆಣ್ಣು- ಶಕುಂತಲೆ, ಮೇನಕೆಯ ಪ್ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಅವಳಲ್ಲೇ; ದುಷ್ಯಂತ ಕೊಡುವಾಗ ಒಲುಮೆಯ ಉಂಗುರ, ಬದಲಿಗೆಂದಳು- ‘ನೀನೇ ಆಶ್ರಮಕೆ ಬಾರಾ’.)
(೧೪-ಡಿಸೆಂಬರ್-೨೦೦೪)

೦೫. ಉಡಲ್

ಮೋಕೆದ ಬಾಲೆಗ್ ಬಾಲೆ ಪುಟ್‍ದ್-
ಕುಲತ್ತ ದೈವೊಗ್ ಭಕ್ತಿದ ಪನಿವಾರ;
ಕೆಬಿ ಕಂತಾನಗ ಚಾವಡಿದುಲಾಯಿ-
ಮುಜ್ಜೋಡಿ ಒಸರ್, ಒಂಜಿ ಪೊಸ ಬಂಗಾರ.

(ಒಡಲು-- ಮಮತೆಯ 'ಮಗು'ವಿಗೇ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿ, ಕುಲದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಸೇವೆಯ ಹಾರ; ಕಿವಿ-ಚುಚ್ಚುವಾಗ ಚಾವಡಿಯೊಳಗೆ, ಮುಜ್ಜೋಡಿ ಕಣ್ಣೀರು, ಒಂದು ಹೊಸ ಬಂಗಾರ.)
(ನೈಜ ಘಟನೆ)
(೧೪-ಡಿಸೆಂಬರ್-೨೦೦೪)

೦೬. ಸೆಂಟ್‍ದ ಕಮ್ಮೆನ

ಅಕುಲ್ ಪೋಯೆರ್, ಮೊಕುಲ್ ಪೋಯೆರ್,
ನಿರೆಕರೆಟ್ ಪೊಗಿದಂ‍ಡ್ ಫಾರೆನ್‍ದ ಗಾಳಿ;
ಅಂಚಿಂಚಿದಕುಲ್ನ ಸುಖ-ದುಃಖೊಗ್ ಟೈಮಿಜ್ಜಿ-
ಅತ್ತರ್‍ದ ಕುಪ್ಪಿಡ್ ಸಂಬಂದೊಲು ದಿವಾಳಿ.

(ಸೆಂಟಿನ ಪರಿಮಳ-- ಅವರು ಹೋದರು, ಇವರು ಹೋದರು, ನೆರೆಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಿದೆ ಫಾರಿನ್ ಗಾಳಿ; ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದವರ ಸುಖ-ದುಃಖಕ್ಕೆ ಟೈಮಿಲ್ಲ, ಅತ್ತರ್ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ದಿವಾಳಿ.)
(೧೪-ಡಿಸೆಂಬರ್-೨೦೦೪)

೦೭. ಮಾನಾದಿಗೆ

ಅಪ್ಪೆ ನೆರಿಯೊಲೂಂದ್ ಜಾಲ್‍ಗ್ ಪೋಯೊಲ್ ಪೋಕರಿ,
ಕೈಟ್ ತುಂಡ್ ಬೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊ ತಾರಾಯಿ;
ತೆನಸ್‍ನ್ ಬಯಕ್‍ದ್ ಕೂಕುರು ಬೌರಿಯೆ-
ಮೋಲು ಗೊರೆತೊಲು- "ಈಲ ಎಂಕ್ ನೆರ್ಪನ, ನಾ...ಯಿ...!"

(ಮರ್ಯಾದೆ-- ಅಮ್ಮ ಬೈದಳೆಂದು ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಹೋದಳು ಪೋಕರಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಕೊಬ್ಬರಿ-ಬೆಲ್ಲ; ತಿಂಡಿಯ ಆಸೆಗೆ ನಾಯಿಮರಿ ಬೊಗಳಿದ, ಇವಳು ರೇಗಿದಳು- "ನಾ...ಯಿ... ನೀನೂ ನನ್ನ ಬೈತೀಯಲ್ಲ!")
(ನೈಜ ಘಟನೆ)
(೧೪-ಡಿಸೆಂಬರ್-೨೦೦೪)
ಅಕ್ಷರ: ಸುಪ್ತದೀಪ್ತಿ suptadeepti ಕಾಲ: 5:26 PM
Labels: , , ,

19 ಪತ್ರೋತ್ತರ:
yaatrika said...
ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗ್ ದಾನ ಮಲ್ತಿನ ಮಗಲ್‌ಲಾ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ‌ಲಾ ಏಪಲಾ ಪರಸೊತ್ತು ಆಪುಜ್ಜಿಗೆ. ಅಯಿಕೋಸ್ಕರ ಆ ರಡ್ಡ್ ದಾನೊಲೆಡ್ "ತುಭ್ಯಮಿದಂ" ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪೆರೇ ವಿನಾ "ನ ಮಮ" ಪನ್ಪುಜ್ಜೆರ್; ಅಂಚ ಈರ್‌ನ ಕಬಿತನ್ ವಾ ಸಂಪಾದಕೆರ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತಿಜ್ಜೆರ್ಡಲಾ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ. ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ಲೆ. ಕಂಡಿತ ನಮ ದಮ್ಮಯ ಪಾಡ್ದ್ ಓದುವ.
ಬಜೀ ನಾಲ್ ಗೆರೆಟ್ಟ್ ಮೋಕೆದಾಲ್ ಇಪ್ಪಂದಿನ, ಈತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲೊ ಬೇನೆ ಜಿಂಜೋಯಿನೇನ್ ತೂದ್ ಉಡಲೇ ಜಿಂಜ್‌ದ್ ಬೈದ್‌‌ಂಡ್. ಆಹಾ! ಉಂದೆಡ್ದ್ ಮಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಬೋಡ?
ಪೊರ್ಲ್ ಪೊಂಗಾರ ಆಪಿನೆಡ್ದ್ ಪಿಂಗಾರ ಆಂಡ ನನಲಾ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡ್ ಪಣ್ದ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ. ದಾದ ಪನ್ಪರ್?
ಬಾಲೆದ ಬಾಲೆಗ್ ಕೆಬಿ ಕಂತ್‌ನಾಗ ಮುಜ್ಜೋಡಿ ಒಸರ್ ದಾಯೆಗ್ - ಒಂಜಿ ತನ ಬಾಲೆಗ್, ನನೊಂಜಿ ಅಯಿತ ಬಾಲೆಗ್, ಮೂಜಿನೆತ್ತ ತನ ಅಪ್ಪೆನ್ ಎಣ್ಣ್‌ದ್ ಅತಾ!! ಮಸ್ತ್ ಕುಸಿಯಾಂಡ್ ಉಂದೆನ್ ಓದ್‌ದ್.
ಅತ್ತರ್‌ದ ಕುಪ್ಪಿ ಬರೊಂದ್ ಇತ್ತಿನಿ ಜನಕುಲು ಗಲ್ಪುಗ್ ಪೋವೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ. ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪು, ಪೆನ್‌ಡ್ರೈವ್, ಡಿಜಿಕ್ಯಾಮ್‌ದ ಕಾಲ. ಅತ್ತಾ! ಇನಿತ್ತ ಸಕುಂತಲೆನ ವಿಸಯ ಪನ್ಪಿನಿ ಬೊಡ್ಚಿತ್ತ್ಂಡ್. ವೋಲಾಂಡ ನಮ ಆಟದ ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತೆರೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ’ಪ್ರೇಮಾಭಿಷೇಕ’ದ ಲೆಕ್ಕನೇ ನನೊಂಜಿ ಗಸಂಟ್ ಪ್ರಸಂಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್. :-)
ಪೋದ್ ಪೋದು ಬೆಲ್ಲ-ತಾರಾಯಿಗಾದ್ ಬೌರುನ ಕೂಕ್ರೆನ್ ಉಂದು ಸುರೂಕ್ ತೂಪಿನಿ ಯಾನ್ :-D
ಕಬಿತೊಲೆಗಾದ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೆಲ್. ಬರೆಯೊಂದಿಪ್ಪ್‌ಲೆ.
July 3, 2007 12:43 AM

Meera said...
tuLu kabitelu tumbaa chennaagive. neevE baredidda alwaa gottaaglilla.
Meera.
July 3, 2007 6:42 AM

sritri said...
ತುಳು ಕವಿತೆಗಳ ಅರ್ಥ ಸಹಿತ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ . ಸಿಲೊನ್ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತುಳು ಹಾಡು ಕೇಳಿದ ನೆನಪಿದೆ. ಕೆಮ್ಮಲೆತ ಬ್ರಹ್ಮ , ಎಕ್ಕಸಕ ಎಕ್ಕಸಕ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕಲ... ಈ ಹಾಡುಗಳ ಅರ್ಥವೇನು?
July 3, 2007 11:01 AM

Anonymous said...
ಆಚೀಚಿನವರ ಸುಖ-ದುಃಖಕ್ಕೆ ಟೈಮಿಲ್ಲ, ಅತ್ತರಿನ ಕುಪ್ಪಿ (ಬಾಟ್ಲಿ)ಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ದಿವಾಳಿ.) ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು!ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಈ ಸಾಲುಗಳನ್ನೇ ಮೆಲಕುತ್ತಾ ಯೋಚನೆಗೀಡು ಮಾಡಿತು... ಪಡಕೊಂಡಿದ್ದು ಏನು ಕಳಕೊಂಡಿದ್ದು ಏನು...?
-ಮಾಲಾ
July 3, 2007 3:17 PM

suptadeepti said...
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

@ಮೀರ: (ಹನಿ)ಕವಿತೆಗಳು ನನ್ನವೇ, ಸಾಕ್ಷಿ ಮೊದಲೇ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ತಾರೀಖುಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

@ಮಾಲಾ: ಸಂಬಂಧಗಳು ದಿವಾಳಿಯಾದ/ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಅತ್ತರಿನ-ಕುಪ್ಪಿಯೇ ಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಸಂಕೇತ ಮಾತ್ರ. ನಿಜ, ಯಾವುದೋ 'ವಾಸನೆ'ಯ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಹೋದವರು ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದೆಷ್ಟು, ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದೆಷ್ಟು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾದದ್ದೇ.

@ತಿವೇಣಿ: ಯಾವುದೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ತುಳು ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲೇ? ಅಚ್ಚರಿಪಡಲೆ? ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ...!

@ಯಾತ್ರಿಕ: ಅಬ್ಬಾ! ಎನ್ನ ಕಬಿತೆಲೆಡ್ದ್'ಲಾ ಉದ್ದ ಈರೆನ ಉತ್ತರ!! ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕ್'ಂಡ್.
(೧)ಪರಸೊತ್ತು ಮಗಲ್ ಆಪುಜೊಲ್, ಕಬಿತೆ ಖಂಡಿತಾ ಪರಸೊತ್ತೇ! "ದಮ್ಮಯ್ಯ ಪಾಡ್ಡ್ ಓದುವ"-- ಈರೆನ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರೊ, ಸೊಲ್ಮೆಲು.
(೨) ಪೊರ್ಲ್-ಪೊಂಗಾರ ಆಪಿನ ಸಂದರ್ಭ ಸರಿಯಾದ್ ಪನ್ತಿಜಿ... ಮೂಂಕ್ ಕಂತಾದ್ ನಾಲ್ ದಿನೊಕ್ಕ್ "ಸೆರೆ" ಬತ್ತ್'ದ್ ಬೇನೆ ತಡೆವಂದೆ, ಮೂಂಕ್ ಮುಟ್ಟೆರೆ ಆವಂದೆ... ಒದ್ದಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗ ಬರೆತ್ತಿನವು... ಅವು "ಪೊರ್ಲ್ ಪೊಂಗಾರ" ಆಪಿನತ್ತಾ?
(೩)ಮುಜ್ಜೋಡಿ ಒಸರ್-ಅಪ್ಪೆನವು, ಮಗಲೆನವು, ಮಗಲೆ ಬಾಲೆದವು... ಮೂಜಿ ಜೀವೊದ ಮೂಜಿ ನಮುನೆದ (ಕಣ್ಣ-ನೀರ್ದ್) ಒಸರುಲು. ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟ್, ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಡ್, ಒಂಜಿ ಬೇನೆಡ್!
(೪) ಅತ್ತರ್‍ದ್ ಕುಪ್ಪಿಗ್ ಉತ್ತರ ಮಿತ್ತ್ ಕೊರ್ತೆ...
(೫) ಇಂಚಿಪದ ಆಟದ ಕತೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ, ಊರುಡುಪ್ಪುನ ಈರ್ ಏರೆಗ್ಲಾ ಪನಡೆ!
(೬)ಎನ್ನ ಕೂಕ್ರ್ ಬೆಲ್ಲದ ಬೊಗ್ರೆ. "ಬೆಲ್ಲ ಬೋಡಾ" ಪಂಡ ಸೈ, ನಾಲಾಯಿ ನೇಲಾದ್ ನೀರ್ ಜಪ್ಪುಡೊಂದಿತ್ತೆ. ಆಯೆ ತಾರಾಯಿ-ಬೆಲ್ಲೊಗ್ ಬೌರ್ದಿನಿ ವಿಶೇಷ ಅತ್ತ್.
July 3, 2007 8:13 PM

Jagali Bhagavata said...
ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ ಹಾಡುಗಳು. ಎಕ್ಕಸಕ ಎಕ್ಕಸಕ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕಲ....ಇದು ತುಳು-ನಾ? ನಾನು ಕೊಂಕಣಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ.
July 3, 2007 8:48 PM

suptadeepti said...
@ ಭಾಗವತ: "ಎಕ್ಕಸಕ, ಎಕ್ಕಸಕ..." ಹಾಡು ಕೋಟಿ-ಚೆನ್ನಯೆ ತುಳು ಚಿತ್ರದ ಹಾಡು. ತುಳುನಾಡಿನ ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದೂ ಹೀಗಾ? ಪ್ಚ್.. ಪ್ಚ್... ಕಾಲ ಕಷ್ಟ!
July 3, 2007 9:20 PM

Jagali Bhagavata said...
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಳು ಇಲ್ಲ ಮಾರಾಯ್ರೇ. ಆದ್ರೆ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತಾಡೊವ್ರು ತುಂಬ ಇದಾರೆ. ಅದು ಕೊಂಕಣಿ ಹಾಡಿನ ಸಾಲುಗಳ ಥರನೇ ಇತ್ತು.:-))
July 4, 2007 2:29 PM

Jagali Bhagavata said...
ತುಂಟ ಪದ್ಯಗಳು ಸಾಕು. ಈಗ ಆತ್ಮಚಿಂತನದ ಸಮಯ
July 4, 2007 2:59 PM

suptadeepti said...
@ಭಾಗವತ: "ತುಂಟ ಪದ್ಯಗಳು ಸಾಕು. ಈಗ ಆತ್ಮಚಿಂತನದ ಸಮಯ"-- "ಲಹರಿಯ ಹರಿವಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು?" ಅಂತ ಕೇಳೋದು 'ಆತ್ಮ ಸಂಯಮ'ದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ತಾಳ್ಮೆಯಿರಲಿ ಅನ್ನಬಲ್ಲೆ.
July 4, 2007 4:22 PM

Jagali Bhagavata said...
ಲಹರಿಯ ಹರಿವಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು?" ಅಂತ ಕೇಳೋದು 'ಆತ್ಮ ಸಂಯಮ'ದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ.....
ಇದು ಲಹರಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಓದುಗರ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ:-)) ಓದುಗರ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗೊಲ್ಲ ಮಾರಾಯ್ರೆ:-))
July 4, 2007 7:21 PM

ವಿಚಿತ್ರಾನ್ನಭಟ್ಟ said...
ಲಹರಿಸುವವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ!
ಅವತ್ತು ನೀವು ಈ ಕಬಿತೆಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಪ್ರಿವ್ಯೂವಿಸಿದಾಗಲೇ (ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದದ್ದರಿಂದ ಮಿಕ್ಕ ಓದುಗರು ಕೆಂಗಣ್ಣಿಂದ ದುರುಗುಟ್ಟಬಹುದು - ಇವನೇನು ಮಹಾ ಅಂತ ಇವನಿಗೆ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಪ್ರಿವಿಲೆಜ್!??) ಹೇಳಿದ್ದೆನಲ್ಲವೇ - "ಸೆಂಟ್‌ಬಾಟಲ್ ಸಂಬಂಧಗಳು ದಿವಾಳಿ" ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರತಿಮೆ, ಅತಿಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಕವನದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಸಿಕ್ಕಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಎಂದು? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಗೆಳತಿ ಮಾಲಾ ಅವರೂ ಅದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದು ನನಗೆ ಖುಶಿಯಾಯಿತು!
ತ್ರಿವೇಣಿಯವರಿಗೆ:‘ಕೆಮ್ಮಲೆತ ಬ್ರಹ್ಮ...’ ಹಾಡಿನ ಅರ್ಥ - ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಶುರುವಾದಾಗ (ಅದೂ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಮುಖಗಳಿಂದಲೂ) ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಔಷಧಿ (ಟೆಲಿನಾಲ್? ಬೆನಾಡ್ರಿಲ್? ವಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟೊರೆಂಟ್? ಶುಂಠಿಕಷಾಯ?) ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ತೋಚದೆ ಸರಸ್ವತಿಯು pillar-to-post ಅಲೆದದ್ದೇ ’ಕೆಮ್ಮಲೆತ’!!!
July 7, 2007 3:30 AM

suptadeepti said...
@ಭಾಗವತ: "ಲಹರಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಓದುಗರ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ:-)) ಓದುಗರ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗೊಲ್ಲ ಮಾರಾಯ್ರೆ:-))"-- ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತಕರಾರಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರೀತಿಯಿರಲಿ (ತುಂಟತನದೊಂದಿಗೆ... ಅಂತ ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕಾ!?).
July 8, 2007 10:06 AM

suptadeepti said...
@ ವಿಚಿತ್ರಾನ್ನ ಭಟ್ಟರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ನಿಮ್ಮ 'ಕೆಮ್ಮಲೆತ' ಓದಿ ನಗು ಬಂತು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಸ್ವಾನುಭವವೋ ಹೇಗೆ?
"ಸೆಂಟ್-ಬಾಟಲ್-ಸಂಬಂಧ" ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿವಾಳಿಯಲ್ಲದ "ದಿವಾಳಿ"ತನ. ಅದಕ್ಕೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವ ವಿಷಯ ಅನಿಸಿತು. ಏನಂತೀರಿ?
July 8, 2007 10:10 AM

Shanmukharaja M said...
ಇಲ್ಲದಾಲ್, ಪರಸೊತ್ತು, ಮಾನಾದಿಗೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಿಯೆ!
July 9, 2007 11:38 PM

suptadeepti said...
ಸೊಲ್ಮೆಲು, ಶಣ್ಮುಖರಾಜೆರೆಗ್. ಎನ್ನ ಅಕ್ಷರಲೋಕೊಗ್ ಸ್ವಾಗತ, ನನಲಾ ಇಂಚೆನೆ ಬರೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ.
July 9, 2007 11:56 PM

Sanath said...
ಬ್ಲಾಗ್ ಡ್ ತುಳು ಕಬಿತೆಲು ಓದುದ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಶಿ ಆಂಡ್...ಇಂಚನೆ ಬರೆಯೊಂದ್ ಇಪ್ಪುಲೆ.
July 10, 2007 4:00 AM

suptadeepti said...
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸನತ್, ಇಂಚೆನೆ ಬರೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ....
July 10, 2007 6:25 PM

1 comment:

punith said...

good going... carry on