ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷರಂಗಳ

"ಸುಪ್ತದೀಪ್ತಿ"ಯ ಕಿಟಕಿ->->->

Monday, 19 May, 2008

ದುರ್ಗದಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮರಿನಾಯಕ....


Saturday, May 26, 2007

"ಚಿತ್ರದುರ್ಗ"ದಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗರಳಿ ಹೂವಾಗಿದೆ
ಹೊಸತೊಂದು ಚೇತನ ಉಸಿರಾಡಿದೆ
ನವಿರುಗರಿಗಳ ಕೋಮಲತೆ
ಬಿರಿದರಳುಗಳ ಮುಗುದತೆ
ಸೇರುವಂತೆ ಮನದ ತುಂಬ ಹಾಡಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ಷರ: ಸುಪ್ತದೀಪ್ತಿ suptadeepti ಕಾಲ: 9:44 AM
Labels:

5 ಪತ್ರೋತ್ತರ:
sritri said...
ಮರಿ ನಾಯಕನಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ!!
May 26, 2007 1:25 PM

ಮನಸ್ವಿನಿ said...
ಮರಿ ನಾಯಕನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ... ಚಿತ್ರ ದುರ್ಗದಲ್ಲೀಗ ಸಂಭ್ರಮ :) ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ
May 26, 2007 7:53 PM

srinivas said...
ಓಹೋ! ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಚಿತ್ರ-ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯತೆ ಕಾಣದಿದ್ದುದರ ಕಾರಣ ಇದೇನಾ?
ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಪೋರನಿಹ ನಿಶು-ಮನೆ
ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮನೆಯ ಅರಮನೆ
ಮರಿನಾಯಕನಿಗೆ ನನ್ನ ಬಹುಪರಾಕು
ಇವನ ಕಡೆಗಣಿಸಿದರೆ ನಿನಗೆ ತಪರಾಕು
ಚಿತ್ರ-ದುರ್ಗದ ದುರ್ಭೇದ್ಯ ಕೋಟೆಯ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇಂದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಗುರುದೇವ ದಯಾ ಕರೊ ದೀನ ಜನೆ
May 26, 2007 8:00 PM

Shiv said...
ಓಹ್ !ಎಂತಹ ಸಂತಸದ ವಿಷಯ ! ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಚಿತ್ರ-ದುರ್ಗದವರಿಗೆ
May 29, 2007 10:26 PM

suptadeepti said...
ಎಲ್ಲರ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ದುರ್ಗ ತಲುಪಿವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರತಿವಂದನೆಗಳೂ ರವಾನೆಯಾಗಿವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದೊರೆ ಮತ್ತು ದೊರೆಸಾನಿ ರಾಜಕುಮಾರನ ಜೊತೆ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ.
June 1, 2007 12:34 AM

No comments: