ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷರಂಗಳ

"ಸುಪ್ತದೀಪ್ತಿ"ಯ ಕಿಟಕಿ->->->

Sunday, 18 May, 2008

ಹೊಸವರುಷದ ಹೊಸಿಲಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೂವಿನ ಸ್ವಾಗತ


Saturday, March 17, 2007

ಗ್ರಹಣ ಕಳೆದ ರವಿಯು ಶುಭ್ರ ತೇಜದಿಂದ ಮೆರೆಯುವಂತೆ,

ಮುಗುಳು ಬಿರಿದು ದುಂಬಿ ಒಲಿದು ನಗುವ ಹೊಸ ಹೂವಿನಂತೆ,

ನಿಮ್ಮ ಮನದ ಮಸುಕು ಕಳೆದು ಕಾಂತಿ ತುಂಬಿ ಅರಳುವಂತೆ

ಹೊಸತನದಲಿ ಹೊಸ ದಿನದಲಿ ಹೊಸ ವರುಷವು ನಿಮಗಿರಲಿ.ಯುಗಾದಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.


ಅಕ್ಷರ: ಸುಪ್ತದೀಪ್ತಿ suptadeepti ಕಾಲ: 4:18 PM
Labels:

6 ಪತ್ರೋತ್ತರ:
Shiv said...
ಸುಪ್ತದೀಪ್ತಿಯವರೇ,

ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಯುಗಾದಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಭಾವನೆಗಳ ಲಹರಿ.. ಸಂತಸದ ಲಹರಿ.. ಸುಖದ ಲಹರಿ.. ಹೀಗೆ ಹರಿಯುತಿರಲಿ
March 17, 2007 6:57 PM


ಮನಸ್ವಿನಿ said...
ನಿಮಗೂ ಯುಗಾದಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.Jagali Bhagavata said...
ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಯುಗಾದಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
March 18, 2007 6:23 PM


Phantom said...
ಗ್ರಹಣ ನಿಜಕ್ಕು ಕಳೀತು. ನಿಮಗು ಸಹ ಯುಗಾದಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು
March 19, 2007 5:37 AM


parijata said...
ಸುಪ್ತದೀಪ್ತಿಯವರೇ,

ಬಹಳ ಮುದ್ದಾದ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದು ನನ್ನ ದಿನವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮಗೂ ಹೊಸವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

-ಪಾರಿಜಾತ.
March 19, 2007 11:51 PM


suptadeepti said...
ಶುಭಾಶಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ-ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು.
March 19, 2007 11:54 PM

No comments: